Hiệu trưởng: Đào Thị Hằng

Phó hiệu trưởng: Lý Thị Cảnh

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hồng Anh